Examen de licență

Examen de licență 2017/2018

Studenții finalizează studiile universitare de licență cu un examen scris de licență și susținerea unei lucrări de licență. Examenul de absolvire la specializarea Comunicare și Relații Publice este organizat de Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca. Studenții dau examenul scris și susțin lucrarea de licență în limba maghiară. Examenul constă în două etape:
1. Examen scris (test grilă) din tematica și bibliografia prezentată
2. Susținerea publică al lucrării de licență în fața Comisiei de licență

1. Studenții se pregătesc la examenul scris de licență pe baza tematicii și bibliografiei enumerate în acest document. Examenul constă dintr-un test grilă cu un răspuns sau mai multe răspunsuri corecte. Evaluarea se face pe baza baremului atașat subiectului de examen.

2. Studenții scriu lucrarea de licență în limba maghiară și atașează un rezumat detaliat (5-7 pagini) în limba română. La lucrarea de licență se anexează Declarația de originalitate semnat de către student și cadrul didactic conducător. Susținerea publică a lucrării se desfășoară în limba maghiară. Membrii comisiei formează întrebări în limba maghiară sau română, iar studenții răspund în limba întrebării. Lucrarea este evaluată de către membrii Comisiei de licență, nota acordată este media aritmetică al notelor acordate.

Nota finală: media aritmetică între nota de la examenul scris și nota de la susținerea lucrării de licență. Studenții trebuie să primească minim nota 5 la fiecare examen, iar media aritmetică al notei finale trebuie să fie minim 6.

Observație: Condiția obligatoriu la înscrierea la examenul de licență este absolvirea examenului de limbă străină.

Calendar:
Susținere în catedră: 05.06.2018, ora 10.00
Examenul de absolvire: 05.07.2018 – test grilă, ora 16.00
06.07.2018 – susținere publică al lucrării de licență, ora 9.00

Tematică și bibliografie

Introducere în teoria comunicării

Tematică
1. Cultura mediatică
2. Comunicarea simbolică 

2. Retorică publică 


Bibliografie
• DÂNCU, Vasile Sebastian. 2003. Comunicare simbolică. Arhitectura discursului publicitar. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 73–92.
GRIFFIN, E. A. 2003. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Ford. Szigeti L. László. Budapest, Harmat Kiadó, 278–333.
• LEMKE, J. L. 1998. Metamedia Literacy: Transforming Meanings and Media. In Reinking et al. (szerk.): Handbook of Literacy and Technology: Transformations in a Post-Typographic World. Erlbaum, 283–302. http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/reinking.htm

Introducere în mass-media

Tematica
1. Apariția și evoluția mass-media 

2. Caracteristicile mass-media în epoca modernă și postmodernă
3. Funcțiile sociale mass-media 

4. Efectele sociale mass-media 

5. Teorii despre efectele mass-media

Bibliografie
• McQUAIL, Denis. 2003. A tömegkommunikáció elmélete. [Teoria mass media] Osiris, Budapest

• BAJOMI LÁZÁR, Péter. 2006. Manipulál-e a média? [Manipularea mass media]. http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/
MYAT, Kornél. 2010. Médiaelméletek és késő-modern médiakörnyezet. In Médiakutató, http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet/

Introducere în relații publice

Tematica
1. Obiectul relațiilor publice 

2. Biroul de informare. Structură și activitate 

3. Tehnicile de monitorizare a mass-media
4. Comunicate de presă: caracteristici, tipologii, scriere 

5. Mapa de presă: caracteristici generale, tipologie, conținut, publicare 

6. Organizarea comunicării de presă: pregătire și desfășurare 

7. Campanii de comunicare: tipologie, organizare
8. Comunicare de criză 


Bibliografie
• COMAN, Cristina. 2004. Relații publice si mass-media. Iași, Polirom.

• COMAN, Cristina. 2006. Relațiile publice. Principii si strategii. Iași, Polirom.

• KÁDÁR, Magor. 2007. A média, mint partner. [Mass media ca partener] Kolozsvár, Kriterion.

• KÁDÁR, Magor. 2008. Kampánykommunikáció: kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez. [Campanii de comunicare: manual pentru planificarea ;s eavluarea campaniilor de comunicare] Kolozsvár, Kriterion.

Editarea produselor de relații publice

Tematica
1. Straturile de semnificație al tipografiei
2. Editarea ziarelor
3. Broșuri


Bibliografie
• NEWSOM, Doug – HAYNES, Jim. 2011. Redactarea materialelor de relații publice. București, Polirom (353–371.)
• VAN LEEUWEN, Theo. 2006. Towards a semiotics of typography. Information Design Journal + Document Design 14 (2), 139–155. http://textlab.io/doc/9414055/theo-van-leeuwen-towards- a-semiotics-of-typography

• VIRÁGVÖLGYI, Péter. 2004. A tipográfia mestersége számítógéppel. [Tipografia digitală] Budapest, Osiris (87– 97.)