Introducere în ştiinţele comunicării

Rövid leírás
Prin modelarea procesului de comunicare vom arăta complexitatea relației cu noi înșiși, cu semenii noștri, cu comunitatea și cultura noastră și cu alte culturi. Caracteristicile mediatizării vom exemplifica prin modele concrete iar pentru interpretarea acestora vom introduce concepte, teorii, modele.
Téma
modelul Shannon–Weaver, Jakobson , modelul ping-pong, determinism tehnologic, paradigma narativă,
Címszavak
comunicare, narațiune, publicitate,
Bibliográfia
Griffin, E. A. (2003): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Ford. Szigeti L. László. Budapest, Harmat Kiadó Austin, John L. (1990): Tetten ért szavak. Ford. Pléh Csaba. Akadémiai, Budapest Berne, Eric (1964): Emberi játszmák. Ford. Hankiss Ágnes. Háttér Kiadó, Budapest Simons–Chabris (2010): The Invisible Gorilla. http://www.theinvisiblegorilla.com/index.html Watzlawick, Paul et al. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Ford. Pap Mária. Gondolat, Budapest